Oznámení o konání řádné valné hromady 21. 6. 2019

Oznámení o konání řádné valné hromady:

Představenstvo akciové společnosti

ECO – F a.s.

Sídlo: Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2

IČ: 26053446

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 21.6.2019 v 9:30 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti Na Švihance 1476/1, Praha 2 12000

s tímto pořadem jednání:

  1. Ověření přítomnosti akcionářů
  2. Volba skrutátora valné hromady
  3. Volba zapisovatele valné hromady
  4. Volba ověřovatele zápisu valné hromady
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
  6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018, kdy zisk ve výši 5.098.618,52,-Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let
  7. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích
  8. Ověření svolání valné hromady
  9. Závěr

Prezentace akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromadydne30.7.2018 v 10:00 hod.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezentaci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie takto pro něj uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tří měsíců s platným průkazem totožnosti zástupce. Případný zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezentaci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Představenstvo společnosti ECO – F a.s

Oznámení o konání řádné valné hromady 21. 6. 2019