Oznámení o konání řádné valné hromady 30. 7. 2018

Oznámení o konání řádné valné hromady:

Představenstvo akciové společnosti

ECO – F a.s.

Sídlo: Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2

IČ: 26053446

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 30.7.2018 v 10:00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti Na Švihance 1476/1, Praha 2 12000

s tímto pořadem jednání:

  1. Ověření přítomnosti akcionářů
  2. Volba skrutátora valné hromady
  3. Volba zapisovatele valné hromady
  4. Volba ověřovatele zápisu valné hromady
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
  6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 převedením ztráty na ztráty minulých období
  7. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích
  8. Ověření svolání valné hromady
  9. Závěr

Prezentace akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromady dne 30.7.2018 v 10:00 hod.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezentaci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie takto pro něj uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tří měsíců s platným průkazem totožnosti zástupce. Případný zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezentaci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Představenstvo  společnosti ECO – F a.s

Pozvánka VH 30.7.2018