Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Naše služby

Zajišťování některých povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších legislativních předpisech (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění.

Vyplývající povinnosti např.:

 • aktualizace – souhlasu k upuštění od třídění některých složek odpadu (vzhledem k totožnému využití nebo způsobu zneškodnění) podle platné legislativy
 • návrh na vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadů
 • zařazení odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů
 • označení shromažďovacích prostředků
 • dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • vypracování ročního hlášení o odpadech
 • předání informací o změnách v legislativě
 • zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.
 • pravidelná kontrola stavu odpadového hospodářství, tak aby bylo vše v souladu s platnou legislativou (z kontroly vypracovat zápis s doporučením na odstranění případných závad)

Zajišťování některých povinností objednatele vyplývajících ze zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a dalších legislativních předpisů (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění.

Vyplývající povinnosti např.:

 • spolupráce při evidenci, ohlášení, kvalifikaci, registraci, oznámení a balení látek a přípravků
 • vypracování „Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí“ pro jednotlivá pracoviště
 • předání informací o změnách v legislativě včetně upozornění na termíny pro splnění
 • zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.
 • pravidelná kontrola stavu chemických látek, tak aby bylo vše v souladu s platnou legislativou (z kontroly vypracovat zápis s doporučením na odstranění případných závad)

Zajišťování některých povinností objednatele vyplývajících ze zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, a dalších legislativních předpisech (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění.

Vyplývající povinnosti např.:

 • upozornění na měření emisí v četnosti, hlídání termínů dle kategorie zdroje znečištění ovzduší
 • kontrola vedení přehledů a provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší
 • vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší
 • zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečištění ovzduší
 • předání informací o změnách v legislativě včetně upozornění na termíny pro splnění
 • zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.
 • pravidelná kontrola stavu ochrany ovzduší, tak aby bylo vše v souladu s platnou legislativou (z kontroly vypracovat zápis s doporučením na odstranění případných závad)

Zajišťování některých povinností objednatele vyplývajících ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a dalších legislativních předpisech (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění.

 • prohlídka areálu
 • analýza zjištění obalů, jaké se používají a jejich množství a hmotnost
 • podávání Výkazu o produkci obalů společnosti
 • pravidelná kontrola stavu obalů, tak aby bylo vše v souladu s platnou legislativou (z kontroly vypracovat zápis s doporučením na odstranění případných závad)

Zajišťování některých povinností v oblasti vodního hospodářství dle zákona o vodách  254/2001 Sb., a dalších legislativních předpisech (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění.

Vyplývající povinnosti např.:

 • zajištění odběru a rozboru vzorku dle vodoprávního rozhodnutí ( lapoly, myčky aj.)
 • vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků
 • předání informací o změnách v legislativě včetně upozornění na termíny pro splnění
 • zpracování havarijních plánů, včetně návrhu vybavení havarijními prostředky
 • zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.
 • pravidelná kontrola stavu ochrany vod, tak aby bylo vše v souladu s platnou legislativou (z kontroly vypracovat zápis s doporučením na odstranění případných závad)

Zajišťování některých povinností v oblasti obecné ekologie, dle platné legislativy a pomoc při kontrole dodržování 

 • prevence závažných havárií (protokol o zařazení objektu) – aktualizace
 • zpracování základního popřípadě podrobného hodnocení rizik ekologické újmy
 • zpracování EIA a IPPC
 • zavedení ISO 14001 a následně dohledový audit ISO 14001
 • předání informací o změnách v legislativě včetně upozornění na termíny pro splnění
 • zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.

Kontaktuje nás