Ostatní ekologické služby

Díky dlouholetým zkušenostem Vám můžeme poskytnout široké spektrum dalších ekologických služeb:

Patříte mezi sebevědomé společnosti s vizí a odpovědným přístupem k okolí? Jste společností nejen pro 21. století s vlastní strategií udržitelnosti a ambiciózními cíli? Pak určitě oceníte přehledné informace z oblasti životního prostředí, přesněji Zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Zákon 167/2008 Sb.). Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem a na vodě nebo půdě. Povinností provozovatelů činností uvedených v příloze č. 1 Zákona je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění. S účinností od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost prováděcí Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Proto Vám nabízíme profesionální provedení analýzy rizik spojených s ekologickou újmou, včetně návrhu a provedení nápravných i preventivních opatření. Nechte své povinnosti na nás!

Kterých činností se „Zákon o ekologické újmě“ týká?Vybrané povinnosti provozovatele činností dle přílohy zákonaZajišťujeme služby v oblastech ochrany ŽP
vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 Zákona č. 168/2008 Sb.

Provozování zařízení podléhajícího vydání integrovaného povolení. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající povolení podle zákona o vodách. Vzdouvání či akumulace povrchových vod podléhající povolení podle vodního zákona. Zacházení se závadnými látkami podle zákona o vodách. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Přeprava nebezpečných chemických látek, přípravků a přeshraniční přeprava odpadů podle zákona o odpadech. Provozování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhající povolení podle zákona o ovzduší. Nakládání s GMO a genetickými produkty. Nakládání s těžebním odpadem podle zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Zpracování tzv. základního, případně i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti. Zpracování návrhu preventivních či nápravných opatření. Provedení nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy. Přijímání preventivních opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy. Zabezpečení finančního zajištění k náhradě škod. Informování příslušného orgánu státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy. Zpracování tzv. základního, případně i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti. Zpracování návrhu preventivních či nápravných opatření. Provedení nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy. Přijímání preventivních opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy. Zabezpečení finančního zajištění k náhradě škod. Informování příslušného orgánu státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy.

profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku

Systém PRO / ECO / LOG je komplexním řešením podnikové ekologie pro podniky o velikosti 20 až 250 zaměstnanců.

Koncepce PRO / ECO / LOG je vhodná zejména pro:

 • průmyslové podniky
 • farmaceutické výroby
 • zemědělské podniky
 • facility management
 • potravinářské provozy
 • a další podniky

Základní činnosti systému

Ve struktuře komplexního systému PRO / ECO / LOG jsou obsaženy všechny činnosti a dokumenty, které jsou nutné pro zajištění enviromentálního hospodaření. Koncepce zároveň využívá materiálů a postupů, které odpovídají dlouholetým zkušenostem ECO – F a.s. s jednotlivými oblastmi podnikání menších a středních firem. Klient tak získává originální a pro svoje potřeby zcela upravený systém podnikové ekologie, který využívá osvědčené metody dozorových služeb pro daný obor, a to za minimálních nákladů.

Proč si zvolit právě koncepci PRO / ECO / LOG?

 • efektivní zajištění agendy, kterou musí vést každá společnost v oblasti podnikové ekologie
 • na míru „ušitý“ systém, který odpovídá požadavkům a potřebám klienta
 • využití ověřených standardů systému pro danou oblast a s tím související úspora nákladů
 • jednotný systém pro všechna pracoviště klienta
 • využití moderních technologií pro zjednodušení procesů
 • maximální finanční efektivita
 • operativní asistenční služby po celé ČR

Oblasti pokryté PRO / ECO / LOG

Nakládání s odpady Přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním, kompletní zpracování dokumentace, odběr a rozbor vzorků odpadu, školení pracovníků, vybavení shromaždiště a skladu odpadů, program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě.

Ochrana vod Opatření vedoucí ke snížení produkce a znečištění vypouštěných odpadních vod, zajištění podmínek odběru podzemních i povrchových vod, odběr a rozbor vzorků dle vodoprávního rozhodnutí a zpracování kompletní dokumentace.

Ochrana ovzduší Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, opatření vedoucí k omezování vypouštění emisí, zajištění měření emisí, zpracování podkladů pro vyměření poplatků, zpracování kompletní dokumentace a předcházení emisí regulovaných látek.

Chemické látky a přípravky Školení pracovníků o zásadách bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky, zpracování dokumentace a plnění dalších povinností dle zákona o chemických látkách a přípravcích a REACH.

Obecná ekologie Zařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií, zajištění likvidace havárií, účast na přípravách, zpracování investičních záměrů, provádění ekologických auditů.

Integrovaná prevence Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (podle přílohy č.1 vyhlášky 554/2002 Sb.), zajištění podmínek provozu dle integrovaného povolení.

Další služby Zavádění systému řady ISO 9 000, 14 000 a 18 000 vč. provádění interních auditů, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, poradenská činnost v dopravě a ADR.

MLOK – mobilní likvidace odpadních kapalin

MLOK / unikátní způsob čištění odpadních vod, který je založený na chemické předúpravě odpadní kapaliny a následné flotaci s automatickým odloučením kalové složky.

Zcela nová technologie pro odstraňování kapalných odpadů s obsahem ropných látek.

MLOK je vhodný k čištění zejména:

 • lapolů,
 • odlučovačů ropných látek,
 • emulzí,
 • oplachových vod
 • vod v myčkách dopravní techniky,
 • kapalin s obsahem ropných látek a saponátů,
 • úkapových jímek,
 • a dalších kapalin s obsahem ropných látek.

Jak MLOK funguje

Jedná se o unikátní způsob čištění odpadních vod založený na chemické předúpravě vstupního odpadu a flotaci s automatickým odloučením kalové složky.

Zařízení je zcela mobilní, kapalné odpady mohou být zpracovány jednoduchým způsobem přímo v místě vzniku a přečištěná voda je vypuštěna přímo do určených kanalizačních vpustí. Tímto odpadá nákladný transport odpadu cisternovou technikou a náležitosti plynoucí původci z ADR (Dohody o přepravě nebezpečných věcí).

Hlavními výhodami technologie MLOK je

 • OPERATIVNOST plynoucí z malé velikosti zařízení a širokého spektra zpracovatelných odpadů.
 • KOMPLEXNOST služby – likvidace odpadů v místě vzniku, čištění a případný odvoz dalších odpadů v rámci jednoho svozu.
 • MINIMALIZACE MANIPULACE A DOPRAVY jak ve Vašem provozu, tak u finálního zpracovatele.
 • OMEZENÍ RIZIK plynoucích z povinností odesílatele pro přepravu nebezpečných věcí.
 • OPTIMALIZACE NÁKLADŮ na likvidaci odpadu.

MLOK je ideální pro odlučovače ropných látek na parkovištích, kde jsou za použití tlakové vody a výkonného čerpadla odstraněny tekuté kaly, vyměněny sorpční filtry a provedena celková údržba odlučovače. Další použití mobilní čistírny MLOK je pro čištění úkapových jímek čerpacích stanic a stáčíren PHM, zaolejovaných vod z myček dopravní techniky, lapolů a nádrží, strojírenských emulzí a průmyslových oplachových vod dalších odpadů s obsahem ropných látek.

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace či objednávku

 • Praha – 724 797 337
 • Plzeň – 725 745 340
 • České Budějovice – 602 707 966
 • nebo na mlok@ecof.cz

Sanační oddělení naší firmy nabízí komplexní služby v oblasti náprav ekologických škod. Naše služby pokrývají celé spektrum činností spojených s realizací nápravných opatření.

Ekologické audity

 • Posouzení výrobní činnosti klienta z hlediska platné legislativy dopadu na životní prostředí
 • Vyhodnocení a určení rozsahu ekologických rizik spojených s plánovaným projektem (investičním záměrem)

Průzkumy znečištění a analýzy rizik

 • Rešeršní činnost
 • Vypracování projektů průzkumných prací
 • Zhodnocení rizik plynoucích z ekologických závad nacházejících se na pozemku klienta
 • Návrh koncepce nápravných opatření a vyčíslení nákladů na jejich realizaci
 • Realizace mělkých průzkumných sond určených pro odběr vzorků zemin a půdního vzduchu
 • Odběry vzorků půdního vzduchu, podzemní, odpadní nebo povrchové vody, zemin, odpadů a stavebních materiálů
 • Realizace a vyhodnocení čerpacích zkoušek
 • Terénní měření fyzikálněchemických parametrů vody a měření obsahu těkavých organických látek ve vzduchu
 • Dokumentace průzkumných prací
 • Zpracování získaných dat
 • Vyhodnocení průzkumných prací
 • Výsledky jsou zadávány do databáze MŽP – SESEZ

Sanace ekologických zátěží

 • Vypracování projektu nápravných opatření
 • Používání kvalitních a účinných technologií
 • Inženýring při přípravě realizace sanačních prací a v jejím průběhu
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy
 • Řízení realizace nápravných opatření
 • Odstraňování kontaminovaných látek z horninového prostředí a podzemní vody
 • Kompletní dodávky sanace podzemní vody
 • Monitoring průběhu prací
 • Odběry vzorků pro dokumentaci sanačního zásahu
 • Vyhodnocení sanačních prací (plněna databáze SESEZ)

Nakládání s odpady

 • Zajišťování nakládání s odpady (zpracování, úpravu a odstranění odpadů)
 • Kategorizace odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů
 • Dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Dohlížení na třídění odpadů dle jednotlivých druhů
 • Vedení průběžné evidence odpadů
 • Zabezpečení dopravy nebezpečných odpadů v režimu ADR

Koncesní listiny

 • Silniční motorová doprava nákladní

Živnostenské listy

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Geologické práce
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Grafické a kresličské práce
 • Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Odborná způsobilost, osvědčení a autorizace

 • Odborná způsobilost pro provozování dopravy
 • Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie, inženýrská geologie
 • Osvědčení pro vzorkování odpadních vod
 • Osvědčení pro odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Odborná způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 • Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby
 • Osvědčení k posuzování nebezpečných vlastností odpadů
 • Autorizace k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
 • Kvalifikace pro výkon funkce vodohospodáře

Legislativní vybavení společnosti pro sanační činnost

 • Rozhodnutí všech krajských úřadů v ČR dle § 16 odst.3 zák. č. 185/2001 Sb.,o odpadech a po změně některých dalších zákonů, v platném znění, k nakládání s nebezpečným odpadem ve smyslu shromažďování.
 • zajištění likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí,
 • úcast na přípravách a zpracování investičních záměrů,
 • vedení přehledů používaných materiálů a surovin rizikových z hlediska vlivu na životní prostředí,
 • pořádání školení týkající se oblastí životního prostředí,
 • jednání s orgány veřejné správy v oblastech životního prostředí,
 • spolupráce na plnění nápravných opatření uložených v oblasti obecné ekologie s orgány veřejné správy,
 • ekologický inženýring pro všechny složky ŽP,
 • odborné konzultace.

Kontaktujte nás